0
()
در این درس در مورد چهار صفت کمی که برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده می شوند توضیح خواهیم داد.

کاربرد a few و a little در انگلیسی
کاربرد few و a few

در حالت جمع برای اسم های قابل شمارش و برای خطاب قرار دادن اشخاص ، افراد، حیوانات و اشیاء قابل شمارش استفاده می شود.
a few به معنای «تعداد کمی» و «تعدادی» و دارای بار معنایی مثبت است (به جنبه مثبت قضیه اشاره دارد) برای بیشتر از دو نفر می توان از آن استفاده کرد.
few به معنای «تعداد بسیار کمی» است و دارای بار معنایی منفی می باشد و به تعدادی که دور از انتظار است اشاره دارد؛ ممکن است به یک نفر اشاره کند.

مثالی از اسامی قابل شمارش: تعدادی از دانش آموزان، تعدادی از معلمان، تعدادی از زنان.
مثال:

A few students like Bahram and Farid failed the course.
تعدادی از دانشجویان مانند بهرام و فرید در این دوره مردود شدند.

در این جمله a few برای شمارش دانشجویان استفاده شده است و بار معنایی مثبت دارد؛ اسامی قابل شمارش مانند student بعد از a few در جمله می آیند.

همچنین ببینید:
دستور زبان انگلیسی؛ اعداد اصلی

A few of these products have defects.
تعدادی از این محصولات دارای نقص هستند.

همانطور که می بینید a few در ابتدای جمله آمده است سپس اسم قابل شمارش (این محصولات) استفاده شده است.

Few women comment in the discussion.
تعداد کمی از زنان در بحث اظهار نظر می کنند.

در این مثال few بار معنایی منفی را در جمله وارد کرده است و به تعداد بسیار کمی از زنان اشاره دارد.

Few Birds Leave their hometown each year.
تعداد بسیار کمی از پرندگان هر سال زادگاهشان را ترک می کنند.

کاربرد little و a little

هر دو برای اسامی غیرقابل شمارش به کار می روند.
چند مثال از اسامی غیرقابل شمارش: برنج، آب، زمان، شکر، پول، نوشیدنی

a little به معنای «مقداری» و «یک مقدار» و «مقدار کمی» است، بار معنایی مثبت دارد و برای اسامی غیرقابل شمارش بکار می رود.

We want a little water.
مقداری آب می خواهیم.

در این جمله «آب» اسم غیر قابل شمارش است. بنابراین می توان از little و a little استفاده کرد. در اینجا از a little استفاده شده و بار معنایی مثبت به جمله وارد شده است.

Mary is a little shorter than Kim.
ماریا کمی از کیم کوتاه تر است.

همچنین ببینید:
کاربرد حروف تعریف the و a/an در انگلیسی

در این مثال a little برای مقایسه کردن بکار رفته است.
مثال های دیگر:

Their form is a little different.
شکل آن ها کمی متفاوت است.

These verbs are a little more complicated.
این افعال کمی پیچیده تر هستند.

little به معنای «مقدار بسیار کمی» است و بار معنایی منفی دارد و برای اسامی غیرقابل شمارش بکار می رود.

We have little hope.
ما امید بسیار کمی داریم.

در این مثال little مفهوم منفی به جمله داده است و امید بسیار کم را نشان می دهد.
مثال دیگر:

There is little doubt in my mind.
تردید بسیار کمی در ذهنم دارم.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

کاربرد a little ، a few ، few و little در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: