0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۷ signify /ˈ sɪgnɪfaɪ/ v.
نماینده، معنی یا نشانه چیزی بودن؛ با اشاره فهماندن؛ معنی دادن؛ دلالت کردن

The picture of a broken glass on the box signifies that its content is fragile and must be handled with care.

ترجمه تصویر یک لیوان شکسته روی جعبه به این معنا است که محتوای آن شکستنی است و باید با دقت حمل شود.

۸ mythology /mɪˈ θɑː lədʒi/ n.
افسانه ها یا روایت هایی از دوران کهن در مورد اشخاص مشهور؛ اسطوره شناسی؛ اساطیر

The Seven Labors of Rostam in Ferdowsi’s Shahname is one of the most interesting stories in Persian mythology.

ترجمه هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی یکی از جذاب ترین داستان ها در اساطیر ایران است.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)
۹ provide /prəˈ vaɪd/ v.
دادن چیزی به کسی یا مهیا کردن آن برای آنها بخاطر نیاز داشتن یا خواستن آن؛ فراهم کردن؛ تهیه کردن؛ در دسترس قرار دادن

During the war, the neighbor country provided the homeless immigrants with food and a temporary place to live.

ترجمه در طول جنگ، کشور همسایه برای مهاجران بی خانمان غذا و جایی موقت برای زندگی کردن مهیا کرد.

۱۰ colleague /ˈ kɑː lig/ n.
شخصی که با او کار می کنید؛ همکار

Mehran’s colleague often helps him when he’s so busy.

ترجمه همکار مهران اغلب به او کمک می کند وقتی او خیلی سرش شلوغ است.

۱۱ torment /ˈ tɔː rment/ n.
رنج و زحمت ذهنی یا بدنی؛ عذاب؛ زجر

Amir had a toothache and was awake all night in torment.

ترجمه امیر دندان درد داشت و تمام شب را در رنج بیدار بود.

۱۲ loyalty /ˈ lɔɪəlti/ n.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۷-۱۲)
کیفیت وفادار ماندن نسبت به دوست،اصول، کشور و غیره؛ وفاداری؛ ثبات قدم؛ صداقت

Major General Qasem Soleimani’s special salute shows his loyalty to leadership.

ترجمه احترام نظامی مخصوص سردار سلیمانی وفاداری اش به رهبری را نشان می دهد.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: