0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۱ refer /rɪˈ fəː r/ v.
یادآور شدن یا صحبت در مورد شخصی یا چیزی؛ نگاه کردن به کتاب، نقشه، و غیره برای کسب اطلاعات؛ اشاره کردن؛ رجوع کردن

If you want to know about Allah’s Prophets, you can refer to some Holy Quran verses. And for finding the meanings of a word, you can refer to a dictionary.

ترجمه اگر می خواهی در مورد پیامبران خدا بدانی، می توانی به برخی آیات قرآن مجید مراجعه کنی. و برای یافتن معانی یک واژه، می توانی به یک دیکشنری رجوع کنی.

۲ distress /dɪˈ stres/ n. v.
احساس غم و اندوه زیاد؛ مشکلات و رنج های ناشی از بی پولی، بی غذایی و …؛ درد زیاد بدنی (اسم) اندوه زده کردن (فعل)

The Syrian people were in great distress when ISIS attacked their country.

ترجمه مردم سوریه در رنج زیادی بودند وقتی داعش به کشورشان حمله کرد.

۳ diminish /dɪˈ mɪnɪʃ/ v.
کمتر یا کوچکتر شدن یا باعث کاهش چیزی شدن؛ تقلیل یافتن؛ نقصان یافتن

The ice of the polar lands diminishes steadily because of the global warming.

ترجمه یخ سرزمین های قطبی به دلیل گرم شدن زمین به تدریج کاهش می یابد.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)
۴ maximum /ˈ mæksɪməm/ adj.
بالاترین مقدار، کمیت، سرعت و … که ممکن یا اجازه داده شده؛ حداکثر

The maximum amount in the diagram is shown in orange color.

ترجمه حداکثر مقدار در نمودار به رنگ نارنجی نمایش داده شده است.

۵ flee /fliː / v.
ترک کردن خیلی سریع یک مکان، به منظور فرار از خطر؛ گریختن؛ فرار کردن (شکل گذشته: fled)

After opening the strongbox and stealing the money, the thief fled right away.

ترجمه دزد بعد از باز کردن گاو صندوق و دزدیدن پول، فوراً گریخت.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۷-۱۲)
۶ vulnerable /ˈ vʌlnərəbəl/ adj.
شخصی یا چیزی که به راحتی صدمه یا آسیب می بیند؛ آسیب پذیر؛ شکننده

A lot of people in the society are so vulnerable and cannot provide* their life necessary needs.

ترجمه مردم زیادی در جامعه خیلی آسیب پذیر هستند و نمی توانند نیازهای ضروری زندگی شان را تامین کنند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۲- واژگان ۱-۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: