0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)
prep. = preposition (حرف اضافه)

۷ site /saɪt/ n.
مکانی که چیزی مهم یا جالب اتفاق افتاده؛ قسمتی از زمین که چیزی ساخته می شود؛ محل؛ مکان

Here is the site of Persepolis, the capital of the ancient Persian Empire.

ترجمه اینجا محل پرسپولیس، پایتخت امپراتوری کهن ایرانیان است.

۸ quote /kwout/ v. n.
تکرار دقیق سخن کسی؛ نقل قول کردن؛ بیان قیمت یک محصول یا خدمات به مشتری؛ قیمت دادن؛ نقل قول؛ سخن

A very impressive quote of Imam Mahdi (pbuh) was written on the poster.

ترجمه نقل قول تاثیرگذاری از امام مهدی (ع) روی پوستر نوشته شده بود.

۹ verse /vəː rs/ n.
مجموعه ای از جملات که قسمتی از یک شعر، کتاب و غیره را شکل می دهند؛ آیه؛ خط

The first verses of Holy Quran begin with Al-Fatiha sura.

ترجمه اولین آیات قرآن کریم با سوره فاتحه (حمد) شروع می شوند.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۱ تا ۶
۱۰ morality /məˈ rælɪti/ n.
عقایدی در مورد درست یا غلط بودن کارها و اینکه افراد چطور باید رفتار کنند؛ اخلاق؛ سیرت

Backbiting is a great sin that destroys morality and leads to a pessimistic view toward others.

ترجمه غیبت یک گناه بزرگ است که اخلاق را از بین می برد و به یک دید بدبینانه نسبت به دیگران منجر می شود.

۱۱ roam /roum/ v.
راه رفتن یا سفر کردن مخصوصا طولانی بدون هیچ هدف یا مسیر مشخص؛ پرسه زدن؛ گردیدن؛ سرگردان بودن

There’s a theory that says dinosaurs roamed the earth about 65 million years ago.

ترجمه نظریه ای وجود دارد که می گوید دایناسورها حدود ۶۵ میلیون سال قبل روی زمین پرسه می زدند.

۱۲ attract /əˈ trækt/ v.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۵- واژگان ۱-۶)
ایجاد علاقه در کسی نسبت به چیزی یا حرکت به سمت چیزی؛ جذب کردن؛ جلب کردن

۱ A magnet can attract iron.

ترجمه یک آهنربا می تواند آهن را جذب کند.

۲ Hafezie attracts millions of tourists to Shiraz each year.

ترجمه حافظیه هر ساله میلیون ها توریست را به شیراز جذب می کند.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۰- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: