0
()

بنام خدا

راهنمای نوع کلمه

n. = noun (اسم)
v. = verb (فعل)
adj. = adjective (صفت)
adv. = adverb (قید)

درس ۲۵ / واژه هفتم

● یک رویداد وحشتناک و غیر منتظره که باعث ایجاد خسارت، رنج و صدمه می شود؛ بدبختی؛ مصیبت؛ فاجعه

synonym: accident , catastrophe , disaster , misfortune , mishap , tragedy
antonym:

 

مثال تصویری

Saudi Arabia’s genocide in Yemen is a big calamity of 21st century.
ترجمه قتل عام عربستان سعودی در یمن یک فاجعه بزرگ قرن بیست و یکم است.

 

درس ۲۵ / واژه هشتم

● شخصی که خیلی فقیر است؛ بی نوا؛ مفلس؛ گدا

synonym: poor , indigent
antonym: rich , wealthy

 

مثال تصویری

Our neighbor is a pauper that always begs for money in the neighborhood.
ترجمه همسایه ما یک گدا است که همیشه در محله تقاضای پول می کند.

 

درس ۲۵ / واژه نهم

envy n. v.

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴، درس ۱۰، لغات ۱ تا ۶

● آرزوی اینکه شما مال و توانایی های شخص دیگری را داشتید؛ قبطه خوردن (فعل)؛ رشک؛ حسادت (اسم)

synonym: jealousy
antonym:

 

مثال تصویری

Saeed always envies his little brother when his mother embraces him.
ترجمه سعید همیشه به برادر کوچکش حسادت می کند وقتی مادرش او را در بغل می گیرد.

 

درس ۲۵ / واژه دهم

● ناگهانی پایین ریختن بخاطر ضعف و سستی؛ فروریختن؛ فروپاشیدن؛ متلاشی شدن

synonym: break down , crash , topple
antonym:

 

مثال تصویری

A building collapsed in our vicinity because of applying a weak foundation.
ترجمه یک ساختمان در نزدیکی ما بخاطر پی ریزی ضعیف فرو ریخت.

 

درس ۲۵ / واژه یازدهم

● محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم و اثبات گناه شخص در دادگاه قانون؛ تعقیب قانونی کردن؛ به محکمه قضایی کشاندن

همچنین ببینید:
واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۳۳- واژگان ۱-۶)

synonym: take to court , pursue
antonym:

 

مثال تصویری

The district attorney prosecuted the murderer for his guilt.
ترجمه بازپرس بخش قضایی قاتل را بخاطر جرمش به محکمه قضایی کشاند.

 

درس ۲۵ / واژه دوازدهم

● داشتن دو همسر به طور همزمان؛ دوهمسری

synonym:
antonym:

 

مثال تصویری

Bigamy is very common in some Arabic countries.
ترجمه دو همسری در برخی کشورهای عربی رایج است.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۲۵- واژگان ۷-۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: