بنام خدا

۳۹ سیگار کشیدن
Have you got a smoke?

ترجمه سیگار داری؟

He is a chain smoker.

ترجمه او پشت سر هم سیگار می کشد.

He smokes back to back.

ترجمه او پشت سر هم سیگار می کشد.

He is a social smoker.

ترجمه او تفننی سیگار می کشد.

He lights up one with the other.

ترجمه او یک سیگار را با سیگار قبلی روشن می کند. (کنایه از پشت هم کشیدن)

I go through a pack every day.

ترجمه من روزی یک بسته سیگار می کشم.

You have to refrain from smoking.

ترجمه شما باید از سیگار کشیدن پرهیز کنید.

A king size smoke

ترجمه سیگار پایه بلند

A regular size smoke

ترجمه سیگار پایه کوتاه (معمولی)

0
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۹، سیگار کشیدن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *