واژگان زبان عمومی کنکور؛ سال سوم، درس اول (۲)

واژگان زبان عمومی کنکور؛ سال سوم، درس اول (۲)

بنام خدا راهنمای نوع کلمه n. = noun (اسم) v. = verb (فعل) adj. = adjective (صفت) adv. = adverb (قید) prep. = preposition (حرف اضافه) ۱۳ observation /ˌˌ ɑː bzərˈ veɪʃən/ n. ملاحظه؛ معاینه؛ مشاهده؛ بررسی The doctor made