1
(1)
کاربرد either ، both و neither در انگلیسی
کاربرد both….and

از عبارت both….and برای ربط دادن دو فاعل، دو مفعول، دو فعل یا دو گروه قیدی استفاده می شود. همچنین می توانید دو جمله کامل را که در موارد ذکر شده شباهت دارند، با استفاده از این عبارت به هم متصل کنید. مثال:

My math teacher is sick.
My English teacher is sick.
معلم ریاضی من بیمار است.
معلم زبان من بیمار است.

Both my math teacher and English teacher are sick.
هر دو معلم ریاضی و زبان من بیمار هستند.

There is some food on the table.
There is some food in the refrigerator.
مقداری غذا روی میز وجود دارد.
مقداری غذا داخل یخچال وجود دارد.

There is some food both on the table and in the refrigerator.
مقداری غذا هم روی میز و هم داخل یخچال وجود دارد.

نکته مهم
دقت داشته باشید که فعل حتما باید به صورت جمع نوشته شود و با تعداد اعضا تطابق داشته باشد.

My sister is 20.
My brother is 20.
خواهر من ۲۰ ساله است.
برادر من ۲۰ ساله است.

Both my sister and my brother are 20.
خواهر و برادر من هر دو ۲۰ ساله هستند.

Ali is coming here.
Reza is coming here.
علی دارد به اینجا می آید.
رضا دارد به اینجا می آید.

Both Ali and Reza are coming here.
علی و رضا هر دو دارند به اینجا می آیند.

کاربرد either….or

این ساختار زمانی به کار می رود که دو انتخاب پیش روی مخاطب قرار بگیرد به طوری که انجام هر دوی آنها ممکن نباشد. این عبارت نیز برای ربط دادن دو فعل، دو مفعول، دو گروه قیدی یا دو عبارت مورد استفاده قرار می گیرد.
مثلا: یا غذا درست کن یا اتاقت را تمیز کن.
در این مورد دو انتخاب پیش روی فرد قرار گرفته است که می بایست یکی را انتخاب کند. به مثال زیر توجه کنید:

You must tell the truth.
You must go to jail.
تو باید حقیقت را بگویی.
تو باید به زندان بروی.

You must either tell the truth or go to jail.
یا باید حقیقت را بگویی یا به زندان بروی.

از کلمه either می توان برای ربط دادن دو جمله کامل نیز استفاده کرد. در این صورت either ابتدای جمله نوشته می شود و پس از جمله اول کاما (,) قرار می گیرد. مثال:

Either you must tell the truth, or you must go to jail.
یا باید حقیقت را بگویی یا باید به زندان بروی.

نکات مهم

۱- اگر فاعل دو جمله از نظر شمار برابر نبود، فعل می بایست با فاعل دوم یا فاعل بعد از or مطابقت داشته باشد.

به جمله های زیر توجه کنید:

Either my parents or my sister is going to visit me.
Either my sister or my parents are going to visit me.

در جمله دوم عبارت پس از or کلمه sister بوده و مفرد است. به همین دلیل از فعل is استفاده کردیم اما در جمله دوم عبارت پس از or کلمه parents می باشد و جمع است به همین دلیل از فعل are استفاده کردیم.

۲- در صورتی که در جمله هم فعل کمکی وجود داشته باشد هم فعل اصلی، کلمه either بعد از فعل کمکی نوشته می شود. به مثال زیر توجه کنید:

He has either lost his watch or misplaced it.
او یا ساعتش را گم کرده یا جا گذاشته است.

در این قسمت فعل lost فعل اصلی و has فعل کمکی است. کلمه either هم بعد از فعل کمکی نوشته شده است.

۳- زمانی که در جمله دو فعل کمکی وجود داشته باشد، کلمه either بعد از فعل کمکی اول نوشته می شود. به جمله زیر توجه کنید:

We have either been sleeping or watching TV.
ما یا در خواب یا در حال تماشای تلویزیون بوده ایم.

کلمه have فعل کمکی اول و کلمه been فعل کمکی دوم است بنابراین کلمه either باید بعد از have نوشته شود.

کاربرد neither…nor

این عبارت زمانی به کار می رود که نظرمان راجب دو چیز به طور همزمان منفی باشد. این عبارت برای ربط دادن دو فاعل، دو مفعول، دو صفت، دو قید و دو فعل کاربرد داد.
مثلا: نه میتونی بری پارک نه میتونی تلویزیون ببینی.

مخاطب در این جمله به طور همزمان از دو چیز منع شده است. به مثال زیر توجه کنید:

This tea is not good.
It isn’t hot.
این چای خوب نیست.
این داغ نیست.

This tea is neither good nor hot.
این چای نه خوب است نه داغ.

کلمه neither نیز مانند either از شروط زیر پیروی می کند:

۱- اگر هم فعل کمکی و هم فعل اصلی در جمله وجود داشته باشد، کلمه neither پس از فعل کمکی نوشته می شود:

She is neither coming nor planning to call.
او نه می آید نه قصد دارد تماس بگیرد.

۲- اگر دو فعل کمکی در جمله وجود داشته باشد، کلمه neither بعد از فعل کمکی اول نوشته می شود:

I have neither been sleeping nor watching TV.
من نه در خواب بوده ام نه در حال تماشای تلویزیون.

۳- فعل باید از نظر شمار با فاعل بعد از nor مطابقت داشته باشد:

Neither my parents nor my sister is going to come here.
نه والدینم نه من قصد نداریم به اینجا بیاییم.

اینجا is با my sister که بعد nor آمده تطابق دارد و مفرد است.

کاربرد either و neither برای موافقت

گاهی اوقات ما قصد موافقت با موضوعی را داریم که در حال بحث است. مثلا:

– به نظر من چلسی میبره.
– منم همین نظر رو دارم.
– به نظر من چلسی نمیبره.
– نظر منم همینه.

در هر دو مورد عمل موافقت با نظر صورت گرفته است اما در مورد اول موافقت با یک بحث مثبت و در جمله دوم موافقت با یک بحث منفی می باشد.

I am not sure about that.
من راجب این موضوع مطمئن نیستم.

Neither am I.
Me neither.
Me either.
I’m not either.

همه این جملات را می توان به معنی «من هم همینطور» بکار برد. اما either در مواقع مثبت و neither در مواقع منفی کاربرد دارد.

توجه داشته باشید که فعل کمکی حتما می بایست با فعل کمکی که در جمله قبل استفاده شده است، تطابق داشته باشد. مثال بعدی:

I don’t like it.
Me either. = Neither do I.
من آن را دوست ندارم.
من هم همینطور.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
کاربرد something، anything و nothing در انگلیسی

میانگین امتیاز 1 / 5. تعداد امتیاز: 1

کاربرد either…or، both و neither…nor در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: