0
()
درس ۱۲ / عبور و مرور

Are you driving today?
ترجمه امروز ماشین داری؟

 

Have you got your own wheels today?
ترجمه امروز وسیله داری؟

 

Have you got transportation today?
ترجمه امروز وسیله نقلیه داری؟

 

Where are you off to?
ترجمه کجا داری می ری؟

 

I’m not done with the car yet.
ترجمه هنوز کارم با ماشین تموم نشده.

 

I don’t trust you with my car.
ترجمه اعتماد نمی کنم ماشینم رو به تو بسپارم.

 

Don’t die on me. / Don’t walk out on me.
ترجمه من رو نکاری بری!

 

I got caught up in the traffic.
ترجمه تو ترافیک گیر کرده بودم.

 

That was a jam-packed.
ترجمه ترافیک کیپ تو کیپ بود.

 

Can you let me off? / Can you drop me off?
ترجمه ممکن است منو پیاده کنید؟ ( می خوام پیاده شم. )

 

I would like to get off anywhere here.
ترجمه هرکجا که بتوانید من پیاده می شوم.

 

We hopped on a minibus.
ترجمه ما چپیدیم توی مینیبوس.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

پنج دقیقه با اصطلاحات (درس ۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: