0
()
بنام خدا
مرور ۱، Review 1

توضیحات استاد

۱. Circle the odd-one-out. Write.
۱. دور گزینه متفاوت با بقیه خط بکش. بنویس.

۱. pencil , eraser , eight , ruler
۲. car , shoulders , train , teddy bear
۳. equals , nose , hands , eyes
۴. three , ten , two , scooter
۵. ball , plus , doll , kite

۱. مداد ، پاک کن ، هشت ، خط کش
۲. ماشین ، شانه ها ، قطار ، خرس عروسکی
۳. مساوی با ، بینی ، دست ها ، چشم ها
۴. سه ، ده ، دو ، اسکوتر
۵. توپ ، به اضافه ، عروسک ، بادبادک

۲. Match.
۲. جور کنید. (سوال ها رو به پاسخ های مربوطه وصل کنید)

۱. What’s this? (c)
۲. What’s your name? ( )
۳. How old are you?
۴. Is this your pencil? ( )
۵. How are you? ( )

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۱

a. I’m ten.
b. Yes, it is.
c. It’s a teddy bear.
d. I’m fine, thank you.
e. My name’s Alex.

۱. این چیه؟
۲. اسمت چیه؟
۳. چند سالته؟
۴. آیا این مداد توئه؟
۵. چطوری؟

الف. ده سالمه.
ب. آره، هست.
ث. این یه خرس عروسکیه.
د. خوبم، ممنون.
ی. اسمم الکس هستش.

۳. Write.
۳. بنویس.

This is , These are , your , my

این هست ، این ها هستند ، مال تو ، مال من

۱. This is my doll.
This is _____ teddy bear.
These are _____ cars.
۲. This is _____ kite.
_____ your puzzles.
______ my train.

۴. Read and circle.
۴. بخونید و دور خطدار کنید. (با توجه به اسباب بازی کادو پیچی شده، پاسخ مثبت یا منفی بدید)

۱. Is it a kite? Yes, it is. / No, it isn’t.
۲. Is it a train? Yes, it is. / No, it isn’t.
۳. Is it a ruler? Yes, it is. / No, it isn’t.
۴. Is it a puzzle? Yes, it is. / No, it isn’t.

۱. آیا این یک بادبادکه؟ بله، هست. / نه، نیست.
۲. آیا این یک قطاره؟ بله، هست. / نه، نیست.
۳. آیا این یک خطکشه؟ بله، هست. / نه، نیست.
۴. آیا این یک جورچینه؟ بله، هست. / نه، نیست.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۶
۵. Circle.
۵. دور خطدار کنید. (حرف اول واژه ی هر تصویر)

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، مرور درس ۱، ۲، ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: