بنام خدا
فصل ۷، ?Are these his pants / درس ۲

توضیحات استاد

۱. Listen to the story again and repeat. Act.
۱. به داستان دوباره گوش بده و تکرار کن. نقش بازی کن. (به لینک درس اول فصل ۷ در پایین مراجعه کن)

۲. Look and say.
۲. نگاه کنین و بگین.

Let’s learn!
بیاین یاد بگیریم!

This is her dress.
These are his shorts.

این پیراهن دامنی او هست.
این شلوارک او هست.

Are these her socks? Yes, they are.
Are these his pants? No, they aren’t.

آیا اینها جوراب های او هستند؟ آره، هستند.
آیا این شلوار او هست؟ نه، نیست.

۳٫ Write.  his   her
۳٫ بنویسید. مال او (مذکر)، مال او (مونث)

These are ______ socks.
This is _______ T-shirt.
This is ______ dress.

۴٫ Point, ask, and answer.
۴٫ اشاره کنید، بپرسید و پاسخ بدید.

«A: Are these her pants?» «B: No, they aren’t.»

«الف: آیا اینها شلوار او هستن؟» «ب: نه، نیستن.»

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *