بنام خدا
فصل ۶, !Billy’s teddy bear / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

Vv van , Ww window , Xx box , Yy yo-yo , Zz zebra

اتومبیل ون ، پنجره ، جعبه ، یویو ، گورخر

۲. Listen and chant.
۲. گوش بده و سرود بخون.

Here is a van, v, v, van.
Here is a window, w, w, window.
Here is a box, x, x, box.
Here is a yo-yo, y, y, yo-yo.
Here is a zebra, z, z, zebra.

اینجا یک ون هست.
اینجا یک پنجره هست.
اینجا یک جعبه است.
اینجا یک یویو هست.
اینجا یک گورخر هست.

۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What is in the van?

توی ون چی هست؟

۴. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.
۴. بخون و دور صداهای v w x y z خط بکش.

Look out of the window.
What can you see?
I can see a zebra in a van.
And a yo-yo on a box.

به بیرون پنجره نگاه کن.
چی می بینی؟
می تونم یک گورخر در یک ون ببینم.
و یک یویو روی یک جعبه.

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *