0
()
بنام خدا
فصل ۶, !Billy’s teddy bear / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بده، اشاره و تکرار کن.

Vv van , Ww window , Xx box , Yy yo-yo , Zz zebra

اتومبیل ون ، پنجره ، جعبه ، یویو ، گورخر

۲. Listen and chant.
۲. گوش بده و سرود بخون.

Here is a van, v, v, van.
Here is a window, w, w, window.
Here is a box, x, x, box.
Here is a yo-yo, y, y, yo-yo.
Here is a zebra, z, z, zebra.

اینجا یک ون هست.
اینجا یک پنجره هست.
اینجا یک جعبه است.
اینجا یک یویو هست.
اینجا یک گورخر هست.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۳
۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What is in the van?

توی ون چی هست؟

۴. Read and circle the sounds v, w, x, y, z.
۴. بخون و دور صداهای v w x y z خط بکش.

Look out of the window.
What can you see?
I can see a zebra in a van.
And a yo-yo on a box.

به بیرون پنجره نگاه کن.
چی می بینی؟
می تونم یک گورخر در یک ون ببینم.
و یک یویو روی یک جعبه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: