بنام خدا
فصل ۶، !Billy’s teddy bear / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و همخوانی کنید.

mom , dad , sister , brother , grandma , grandpa

مامان ، بابا ، خواهر ، برادر ، مامان بزرگ ، بابا بزرگ

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Rosy: Let’s find the others.

رزی: بیا بقیه رو پیدا کنیم.

۲.
Rosy: Look. This is Mom’s book. And this is Billy’s teddy bear.
Tim: And this is Mom’s umbrella.

رزی: نگاه کن. این کتاب مامانه. و این خرس عروسکی بیلیه.
تیم: و این چتر مامانه.

۳.
Rosy: But where are they?
Tim: I don’t know!

رزی: اما اونا کجا هستن؟
تیم: تیم: نمی دونم!

۴.
Mom: Look, ice cream for you!
Rosy and Tim: Ah, thank you!

مامان: نگاه کنین، بستنی برای شما!
رزی و تیم: آه، ممنون!

فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۱
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *