0
()
بنام خدا
فصل ۵، ?Where’s the ball / درس ۷
Art Time

توضیحات استاد

Topic: colors
موضوع: رنگ ها
۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

paint , light blue , dark blue , black , white

رنگ (مایع) ، آبی روشن ، آبی تیره ، سیاه ، سفید

۲. Listen and read.
۲. گوش بدید و بخونید.
Mixing Colors
It’s art class. Let’s make colors.
ترکیب کردن رنگ ها
کلاس هنره. بیا رنگ درست کنیم.

This is blue paint. color
This is yellow paint. color
Mix blue and yellow. What color is it? It’s green. color

این رنگ آبیه.
این رنگ زرده.
آبی و زرد رو ترکیب کن. چه رنگیه؟ سبزه.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۱

This is red paint. color
This is yellow paint. color
Mix red and yellow. What color is it? It’s orange. color

این رنگ قرمزه.
این رنگ زرده.
قرمز و زرد رو مخلوط کن. چه رنگیه؟ نارنجیه.

Make light blue. This is blue paint. color
Add white paint. color
Now it is light blue. color

رنگ آبی روشن بساز. این رنگ آبیه.
رنگ سفید اضافه کن.
حالا این آبی روشنه.

Let’s make dark blue. This is blue paint. color
Add black paint. color
Now it is dark blue. color

بیایید آبی تیره بسازیم. این رنگ آبیه.
رنگ سیاه اضافه کن.
حالا این آبی تیره است.

۳. Read again and complete.
۳. دوباره بخونید و کامل کنید.
yellow , black , white

۱. blue + yellow = green
۲. blue + ______ = light blue
۳. red + ______ = orange
۴. blue + ______ = dark blue

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴
۴. Think! What are two things that are green?
What are two things that are orange?
۴. فکر کن! دو چیزی که سبز هستن چی هستن؟
دو چیزی که نارنجی هستن چی هستن؟

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: