0
()
بنام خدا
فصل ۵, ?Where’s the ball / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید, اشاره و تکرار کنید.

Qq queen , Rr rabbit , Ss sofa , Tt tiger , Uu umbrella

ملکه , خرگوش , مبل راحتی , ببر , چتر

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

Where is the queen? Q, q, queen.
Where is the rabbit? R, r, rabbit.
Where is the sofa? S, s, sofa.
Where is the tiger? T, t, tiger.
Where is the umbrella? U, u, umbrella.

ملکه کجاست؟
خرگوش کجاست؟
راحتی کجاست؟
ببر کجاست؟
چتر کجاست؟

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸
۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What does the queen have?

این ملکه چی داره؟

۴. Read and circle the sounds q, r, s, t, u at the start of the words.
۴. بخونید و دور صداهای q r s t u در اول کلمات خط بکشید.

The queen is on the sofa.
The queen has a rabbit.
The tiger is on the sofa.
The tiger has an umbrella.

ملکه روی مبل راحتیه.
ملکه یک خرگوش داره.
ببر روی مبل راحتیه.
ببر یک چتر داره.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۱

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: