0
()
بنام خدا
فصل ۵، ?Where’s the ball / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و همخوانی کنید.

seesaw , slide , goal , swing , tree

الاکلنگ ، سرسره ، دروازه ، تاب ، درخت

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Tim: Oh no!
Dad: Good try, Tim.

تیم: اوه نه!
بابا: تلاش خوبی بود تیم.

۲.
Dad: Where’s the ball? Is it under the seesaw?
Tim: No, it isn’t.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸

بابا: توپ کجاست؟ زیر الاکلنگه؟
تیم: نه، نیست.

۳.
Dad: Look! The ball’s on the slide.
Tim: Oh no! Look at the ball now.

بابا: نگاه کن! توپ روی سرسره هست.
تیم: اوه نه! حالا به توپ نگاه کن.

۴.
Dad: Yes!
Tim: And now it’s in the goal!

بابا: آره!
تیم: و حالا توی دروازست!

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۱

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: