بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۸
Craft

توضیحات استاد

۱. Watch the story again. Act.
۱. داستان رو دوباره نگاه کن. نقش بازی کن.

۲. Make a finger puppet.
۲. یک عروسک خیمه شب بازی انگشتی بساز.

۱. Color the puppet.

۱. عروسک خیمه شب بازی رو رنگ کن.

۲. Cut out and fold the puppet.

۲. عروسک خیمه شب بازی رو برش بزن تا کن.

۳. Glue the side.

۳. کنار رو چسب بزن.

۴. Give the puppet a name. This is Bobby.

۴. به این عروسک خیمه شب بازی یک اسم بده. این بابیه.

۳.  Speaking  Use your puppet and say.
۳.  صحبت کردن  از عروسک خیمه شب بازیت استفاده کن و بگو.

A: This is Maria.
B: This is Bobby.
C: Hello. Nice to meet you.
B: Nice to meet you, too.

الف: این ماریاست.
ب: این بابیه.
ث: سلام. از دیدنت خوشبختم.
ب: من هم از دیدنت خوشبختم.

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۸
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *