بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۶

۱. Listen and number.
۱. گوش بدید و شماره گذاری کنید.

۲. Point, ask and answer.
۲. اشاره کنید، بپرسید و پاسخ بدید.

Is he a doctor?
No, he isn’t.

آیا او یک پزشک است؟
نه، نیست.

۳. Circle the capital letters and periods.
۳. دور حروف بزرگ (ABCDE…) و نقطه پایان جمله (.) خط بکشید.
This is my family.

۱. We’re students.
۲. He’s a mailman.
۳. This is my mom.
۴. She’s a nurse.
۵. We’re a happy family.
۶. This is my uncle.

۱. ما دانش آموزیم.
۲. او یک پستچیه.
۳. این مادر منه.
۴. او یک پرستاره.
۵. ما یک خانواده شادیم.
۶. این عمو/دایی منه.

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۶
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *