بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

Mm mom , Nn nurse , Oo orange , Pp pen

مامان ، پرستار ، پرتقال ، خودکار

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

This is my mom, m, m, mom.
This is my nurse, n, n, nurse.
This is my orange, o, o, orange.
This is my pen, p, p, pen.

این مادر منه.
این پرستار منه.
این پرتقال منه.
این خودکار منه.

۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What does the nurse have?

این پرستار چی داره؟

۴. Read and circle the sounds m, n, o, p at the start of the words.
۴. بخونید و دور صداهای m n o p در اول کلمات خط بکشید.

My mom is a nurse.
She has an orange and a pen.
She can eat the orange.
She can write with the pen.

مادرم یک پرستاره.
اون یک پرتقال و یک خودکار داره.
اون می تونه پرتقال را بخوره.
اون می تونه با خوکار بنویسه.

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۴
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *