0
()
بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و همخوانی کنید.

teacher , student , cook , firefighter , pilot

معلم ، دانش آموز ، آشپز ، آتش نشان ، خلبان

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Rosy: Look! Is Billy a teacher?
Grandpa: Yes, he is. And Tim is a student.

رزی: نگاه کن! آیا بیلی یک معلمه؟
بابابزرگ: بله، هست. و تیم یک دانش آموزه.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

۲.
Billy: Is Grandma a teacher?
Rosy: No, she isn’t.

بیلی: آیا مامان بزرگ یک معلمه؟
روزی: نه، نیست.

۳.
Grandma: Coming…
Rosy: Look!
Billy: Oh no!

مادربزرگ: دارم میام… (بعد صدای زنگ در)
روزی: نگاه کن!
بیلی: اوه نه!

۴.
Billy: Look at Grandpa. Is he a firefighter?
Grandma: No, he isn’t. But he is a hero!

بیلی: به بابابزرگ نگاه کن. آیا اون یک آتشنشانه؟
مامان بزرگ: نه، نیست. اما اون یک قهرمانه!

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۱

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: