بنام خدا
فصل ۳، !This is my nose / درس ۶

توضیحات استاد

۱. Listen and number.
۱. گوش بدید و شماره گذاری کنید.

۲. Look at the pictures again. Ask and answer.
۲. به تصاویر دوباره نگاه کنید. بپرسید و پاسخ بدید.

A: It’s brown. It has black eyebrows. What is it?
B: It’s a dog.

الف: اون قهوه ایه. ابروهای سیاه داره. اون چیه؟
ب: یه سگه.

۳. Circle each sentence. Then count.
۳. دور هر جمله خط بکشین. سپس بشمارین.
I’m Tom. This is my paper toy. (2 sentences)
من تام هستم. این اسباب بازی کاغذی منه. (۲ جمله)

This is my paper toy. It’s a lion. Color the body.
Fold the face and the tail. Cut out the four legs.
Glue on the legs and the paws.

این اسباب بازی کاغذی منه. یک شیره. بدن رو رنگ کن.
صورت و دم رو تا بزن. چهار پاها رو برش بزن.
پاها و پنجه هارو چسب بزن.

How many sentences? ——
چند تا جمله؟ ——
فمیلی ۱، فصل ۳ / درس ۶
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *