بنام خدا
فصل ۳، !This is my nose / درس ۵

توضیحات استاد

۱. Point to parts of the body. Say the words.
۱. به بخش های بدن اشاه کنید. کلمات رو بگین.
۲. Listen and read.
۲. گوش بدید و بخونید.

Hi. I’m Tom. Let’s make a paper lion.
سلام. من تام هستم. بیا یک شیر کاغذی درست کنیم.

۱. Color the face, the body, and the legs. Then color the paws and tail, too.
۲. Cut out the body. Now cut the face.

۱. صورت، بدن و پاها رو رنگ آمیزی کنید. بعدش پنجه ها و دم رو هم رنگ آمیزی کنید.
۲. بدن رو برش بزنید. حالا صورت رو برش بزنید.

۳. Fold the tail. Fold the face.
۴. Cut out the four legs and paws. Fold the legs.

۳. دم رو تا کنید. صورت رو تا کنید.
۴. چهار پاها و پنجه ها رو برش بزنید. پاها رو تا کنید.

۵. Glue the paws on the legs. Glue the legs on the body.
۶. Look! It’s a lion.

۵. پنجه ها رو روی پاها چسب بزنید. پاها رو روی بدن چسب بزنید.
۶. نگاه کنید! این یک شیره.

۳. Read again. Number the pictures in the correct order.
۳. دوباره بخونید. عکس ها رو در ترتیب درست شماره گذاری کنید.

فمیلی ۱، فصل ۳ / درس ۵
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *