بنام خدا
فصل ۳، !This is my nose / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

Ii ink , Jj jelly , Kk kite , Ll lion

مرکب/جوهر ، مربای ژله ای ، بادبادک ، شیر

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

Look at the ink, i, i, ink.
Look at the jelly, j, j, jelly.
Look at the kite, k, k, kite.
Look at the lion, l, l, lion.

به جوهر نگاه کن.
به مربا نگاه کن.
به بادبادک نگاه کن.
به شیر نگاه کن.

۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What does the lion have?

شیر چی داره؟

۴. Read and circle the sounds i, j, k, l at the start of the words.
۴. بخونید و دور صداهای i j k l در اول کلمات خط بکشید.

The lion has some jelly.
The lion has some ink.
Look! Here is a kite.
Oops! The lion is a mess.

شیر مقداری مربا داره.
شیر مقداری جوهر داره.
نگاه کن! اینجا یک بادبادکه.
اوخ! این شیر شلختست!

فمیلی ۱، فصل ۳ / درس ۴
همچنین بخوانید:  فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *