5
(1)
بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۷
Math Time

توضیحات استاد

Topic: Addition | موضوع: جمع
۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدین، اشاره و تکرار کنین.

plus (+) , equals (=) , Addition problem (1+2=3)

به علاوه (+) ، مساوی با (=) ، مسئله جمع (۱+۲=۳)

۲. Listen and read.
۲. گوش کنید و بخونید.
Addition problems
مسئله های جمع

A: How many cars?
B: Five cars.
A: How many bikes?
B: Three bikes.
A: What’s five plus three?
B: Five plus three equals eight.
A: That’s right!

الف: چند تا ماشین؟
ب: پنج ماشین.
الف: چند تا دوچرخه؟
ب: سه دوچرخه.
الف: پنج به علاوه ی سه چنده؟
ب: پنج به اضافه ی سه مساوی با هشت.
الف: درسته!

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸
۳. Say. Match the words to the addition problems.
۳. بگو. کلمات رو با مسئله های جمع جور کن.

۱. Four plus two equals six. c
۲. Three plus three equals six. ____
۳. Six plus three equals nine. ____
۴. Nine plus one equals ten. ____

a. 3+3=6
b. 9+1=10
c. 4+2=6
d. 6+3=9

۱. چهار به اضافه ی دو مساوی با شش.
۲. سه به علاوه ی سه مساوی با شش.
۳. شش یه اضافه ی سه مساوی با نه.
۴. نه به علاوه ی یک مساوی با ده.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴
۴. Think! What’s three plus four? What’s four plus five?
۴. فکر کن! سه به اضافه ی چهار چند میشه؟ چهار به علاوه ی پنج چند میشه؟

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: