0
()
بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۴

توضیحات استاد

۱. Listen, point, and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

Ee egg , Ff fig , Gg goat , Hh hat

تخم مرغ ، انجیر ، بز ، کلاه

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و سرود بخونید.

I have an egg, e, e, egg.
I have a fig, f, f, fig.
I have a goat, g, g, goat.
I have a hat, h, h, hat.

من یک تخم مرغ دارم.
من یک انجیر دارم.
من یک بز دارم.
من یک کلاه دارم.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶
۳. Listen to the sounds and join the letters.
۳. به صداها گوش کنید و حروف رو متصل کنید.

What does the goat have?

بز چی داره؟

۴. Read and circle the sounds e, f, g, h at the start of the words.
۴. بخونید و دور صداهای e f g h در اول کلمات خط بکشید.

There’s an egg with a yellow hat.
Look, the goat has a fig.
The goat likes figs.

یک تخم مرغ با یک کلاه زرد هست.
نگاه کن، این بز یک انجیر داره.
این بز انجیرها رو دوست داره.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۱

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: