0
()
بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۱

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بدید، اشاره و تکرار کنید.

۲. Listen and chant.
۲. گوش بدید و همخوانی کنید.

doll , ball , teddy bear , puzzle , car

عروسک ، توپ ، خرس عروسکی (تدی خرسه) ، جورچین/معما ، ماشین

۳. Listen and read.
۳. گوش بدید و بخونید.

۱.
Tim: This is your doll. And this is your ball.
Rosy: Where’s my teddy bear?

تیم: این عروسک توست. و این توپ توست.
رزی: خرس عروسکی من کجاست؟

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، مرور درس ۴، ۵، ۶

۲.
Tim: Is this your teddy bear?
Rosy: No, it isn’t. This is my pencil case.

تیم: آیا این خرس عروسکیته؟
رزی: نه، نیست. این جامدادی منه.

۳.
Tim: Is this your teddy bear?
Rosy: No, it isn’t. It’s my bag.

تیم: آیا این خرس عروسکیته؟
رزی: نه، نیست. این کیفمه.

۴.
Rosy: Look, Tim! Here’s my teddy bear. It’s in my bag.

رزی: نگاه کن تیم! خرس عروسکیم اینجاست. توی کیفمه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۱

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: