5
(1)

کاربرد nobody , anyone , anybody , someone , somebody و no one در انگلیسی

کاربرد nowhere و anywhere در انگلیسی
کاربرد anyone و anybody

کلمات anyone و anybody به معنای «هر کس» هستند. به این کلمات، ضمیر مبهم یا نا‌معین می‌گویند. مثال:

If anyone has any question, I will be glad to answer them.
اگر کسی سوالی دارد، خوشحال می‌شوم که به آن پاسخ دهم.

در سوالات معمولا از any استفاده می‌کنیم، مثال:

Has anybody seen Tom?
آیا کسی تام را دیده است؟

کلمات anyone و anybody، کلماتی مفرد هستند، بنابراین فعل نیز باید مفرد باشد، مثال:

Is anybody there?
آیا کسی آنجاست؟

اما اغلب بعد از این کلمات از they ، them و their استفاده می‌کنیم، مثال:

If anyone wants to leave early, they can.
اگر کسی می‌خواهد زودتر برود، می‌تواند برود.

هیچ‌وقت بعد از anyone و anybody، از of استفاده نمی شود.


کاربرد someone و somebody

کلمات someone و somebody به معنای «کسی» هستند، یعنی کسی که نا‌مشخص است و نام او برده نمی‌شود. به این کلمات، ضمایر مبهم و نا‌معین میگویند.

همچنین ببینید:
کاربرد حروف اضافه ی underneath ، under و beneath ، below

به طور کلی از some در جملات مثبت استفاده می‌کنیم.

Somebody should have told me.
کسی باید به من می‌گفت.

کلمات someone و somebody، مفرد هستند، بنابراین فعل نیز مفرد می‌آید، مثال:

Someone wants to see you.
کسی می‌خواهد تو را ببیند.

اما اغلب بعد از این کلمات از they ، them و their استفاده می‌کنیم، مثال:

Somebody has spilled their coffee on the carpet.
کسی قهوه خود را روی فرش ریخته است.


کاربرد nobody و no one

کلمات nobody و no one به معنای «هیچ کس» هستند، و به آن‌ها ضمایر مبهم یا نا‌معین می‌گویند.
از این کلمات در ابتدای جمله یا به تنهایی استفاده می‌کنیم، مثال:

No one came to visit me when I was in the hospital.
وقتی در بیمارستان بستری بودم، هیچ کس به ملاقاتم نیامد.

می‌توانید از این کلمات در وسط یا انتهای جمله هم استفاده کنید،
اما نمی‌توانید همراه با آن‌ها از not استفاده کنید چون خودشان منفی هستند، مثال:

I didn’t see no one.
اشتباه است. باید بگوییم:

I saw no one.
هیچ کسی را ندیدم.

همچنین ببینید:
صفت مطلق، برتر و برترین در زبان انگلیسی

وقتی کلمه منفی دیگری وجود دارد به not نیازی ندارید، مثال:

Nobody tell me anything.
یا
People didn’t tell me anything.
هیچ کس به من چیزی نگفت.

کلمات nobody و no one، مفرد هستند بنابراین فعل نیز مفرد خواهد بود، مثال:

Is nobody going to help you?
آیا هیچ کس به کمک شما نمی‌آید؟

اما اغلب بعد از nobody و no one از they ، them و their استفاده می‌کنیم، مثال:

No one in the class did their homework.
کسی در این کلاس تکالیفش را انجام نداد.

بعد از nobody و no one از of استفاده نمی‌شود.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

ضمایر مبهم anyone، someone و no one در انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: