0
()

بنام خدا

📚 درس ۲ . بخش ۲

📝 سوالات بودن از (be from) برای سوال از شهر یا کشور محل زندگی افراد پرسیده می شوند. این سوالات به صورت بله/خیر (yes/no questions) یا سوالات اطلاعات (information questions) با Where است.

💡سوالات بله/خیر برای پرسش اینکه آیا از جای خاصی (اهل جای خاصی) هستند یا نه:

🔹Are you from Iran? Yes, I am. / No, I’m not.
🔸Is he from Lyon? Yes, he is. / No, he’s not.
🔹Are they from Shiraz? Yes, they are. / No, they’re not.

🔹آیا از (اهل) ایران هستی؟ بله، هستم. / نه، نیستم.
🔸آیا او از لیون است؟ بله، هست. / نه، نیست.
🔹آیا آنها از شیراز هستند؟ بله، هستند. / نه، نیستند.

همچنین ببینید:
کاربرد no و any در انگلیسی

اسم ها و صفات ملکی
💡سوالات اطلاعات (information questions) با where که به سوالات Wh (مثل where، when، who، what، how) هم معروف هست، برای کسب اطلاع از محل زندگی فرد پرسیده می شود:

🔹Where are you from? I’m from Lebanon.
🔸Where‘s she from? Shes from Tehran.
🔹Where are they from? Theyre from Germany.

🔹تو از (اهل) کجایی؟ من اهل لبنان هستم.
🔸او از کجاست؟ او اهل تهران است.
🔹آنها اهل کجا هستند؟ آنها از آلمان هستند.
اسم ها و صفات ملکی

🚫 ایست! در پاسخ های کوتاه بله/خیر در مورد مکان، from بکار نبرید:
🔹Are you from France? Yes, I am. ✅ نه Yes, I’m from. 🚫
مخفف ها
Where is = Where’s
Where are ✅ نه Where’re 🚫

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
صفت مطلق، برتر و برترین در زبان انگلیسی

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

دستور زبان انگلیسی: سوالات فعل بودن با Where

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: