0
()

بنام خدا

📚 درس ۱ . بخش ۳

📝 سوالات بله/خیر فعل بودن با تغییر جای فعل بودن و فاعل براحتی ساخته می شود.

💡سوالات بله/خیر (yes/no questions):

🔹Are you an architect?  Yes, I am. / No, I’m not.
🔸Is he an accountant?  Yes, he is. / No, he’s not.
🔹Is Zahra a nurse?  Yes, she is. / No, she’s not.

فعل بودن

🔹آیا تو یک معمار هستی؟  بله، هستم. / نه، نیستم.
🔸آیا او یک حسابدار هست؟  بله، هست. / نه، نیست.
🔹آیا زهرا یک پرستار هست؟  بله، هست. / نه، نیست.

همچنین ببینید:
کاربرد nowhere, anywhere و somewhere در انگلیسی

🔹Are you doctors?  Yes, we are. / No, were not.
🔸Are they pilots?  Yes, they are. / No, they’re not.
🔹Are Ali and Reza athletes?  Yes, they are. / No, they’re not.

فعل بودن

🔹آیا شما پزشک هستید؟  بله، هستیم. / نه، نیستیم.
🔸آیا آنها خلبان هستند؟  بله، هستند. / نه، نیستند.
🔹آیا علی و رضا ورزشکار هستند؟  بله، هستند. / نه، نیستند.

🚫 مراقب باشید! پاسخ های کوتاه مثبت را به صورت مخفف بکار نبرید:

🔹Yes, I am.  نه  Yes, I’m.
🔸Yes, she is. نه  Yes, she’s.
🔹Yes, we are.  نه  Yes, we’re.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
ضمایر مبهم anyone، someone و no one در انگلیسی

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

دستور زبان انگلیسی: سوالات بله/خیر و پاسخ کوتاه فعل بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: