0
()

بنام خدا

📚 درس ۲ . بخش ۱

📝 اسم های ملکی (possessive nouns) و صفات ملکی (possessive adjectives) برای بیان مالکیت اشیاء یا نسبت دادن افراد به هم بکار می روند.

💡اسم ملکی همراه با آپاستروف () و حرف s می آید و چیز در مالکیت یا نسبت داده شده بعد آن می آید. مثل Ali‘s book = کتابِ علی

💡صفت ملکی مثل my و your قبل از اسم در مالکیت می آیند و مثل صفت برای آن عمل می کنند. مثل my car = اتومبیل من

🔹Ali is Zohre’s colleague. He is her colleague.
🔸Majid’s friend is Reza. Reza is his friend.
🔹We are Ali and Reza’s neighbors. We are their neighbors.
🔸I am Mr. Alavi’s student. He is my teacher.
🔹We are Vahid’s classmates. Vahid is our classmate.

همچنین ببینید:
کاربرد others ، other و another در انگلیسی

🔹علی همکار زهره است. او (علی) همکار اوست.
🔸دوست مجید رضا است. رضا دوست اوست.
🔹ما همسایگان علی و رضا هستیم. ما همسایگان آنها هستیم.
🔸من دانش آموز آقای علوی هستم. او معلم من است.
🔹ما همکلاسی های وحید هستیم. وحید همکلاسی ماست.

اسم ها و صفات ملکی

اسم ها و صفات ملکی

ضمایر فاعلی ⬅️ صفات ملکی
my (مال من) ⬅️ I
your (مال تو/شما) ⬅️ you
his (مال او) ⬅️ he
her (مال او) ⬅️ she
our (مال ما) ⬅️ we
their (مال آنها) ⬅️ they
🚫 هرگز صفات ملکی را به تنهایی بکار نبرید و حتماً بعد آن اسم در مالکیت را بیاورید.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
فعل act با حروف اضافه up ، out ، on

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

دستور زبان انگلیسی: اسم ها و صفات ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: