بنام خدا

📚 درس ۱۰ . بخش ۱

برای سوال از تعداد قابل شمارش چیزی می توان از how many به معنی «چه تعداد» استفاده کرد.
همچنین برای پرسیدن سوالات بله/خیر از وجود چیزی از are there any به معنای «آیا هیچ … هست» استفاده می شود.

💡 کاربرد How many برای سوال از تعداد قابل شمارش

🔸How many onions are there?
🔹Five or six.

چند پیاز هست/وجود دارد؟
پنج یا شش.

💡 کاربرد Are there any برای پرسیدن سوال بله/خیر از وجود چیزی

🔸Are there any apples in the refrigerator?
🔹Yes, there are. / Yes. There are three.
🔹No, there aren’t. / No. There aren’t any.

آیا هیچ سیب هایی درون یخچال هست؟
بله، هست. / بله. سه تا هست.
نه، نیست. / نه. هیچی نیست.

مثال یک

🔸How many pictures are there?
🔹Four pictures.

ترجمه چند تا عکس وجود دارد؟
چهار عکس٫

مثال دو

🔸How many books are there?
🔹I’m not sure. Maybe thirteen.

ترجمه چند تا کتاب وجود دارد؟
مطمئن نیستم. شاید سیزده تا.

مثال سه

🔸Are there any cars in the street?
🔹No, there aren’t. / No. There aren’t any.

ترجمه آیا هیچ اتومبیل هایی در خیابان هست؟
نه، نیست. / نه. هیچی نیست.

مثال چهار

🔸Are there any bananas here?
🔹Yes, there are. / Yes. There are two.

ترجمه آیا هیچ موزهایی اینجا هست؟
بله، هست. / بله. دو تا هست.

دستور انگلیسی: درس ۱۰؛ سوال از تعداد اسم های جمع با How many

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *