تاپ ناچ فاندامنتال A، فصل ۱ / درس ۱

تاپ ناچ فاندامنتال A، فصل ۱ / درس ۱
بنام خدا فصل ۱، درس ۱ Tell a classmate your occupation. به یک همکلاسی شغل خود را بگویید. ۱- واژگان، شغل ها بخوانید و گوش دهید. سپس دوباره گوش دهید و تکرار کنید. http://hizaban.ir/wp-content/uploads/2021/07/u1_l1_1.mp3 ۱- a teacher ۲- a student

اپ اندرویدی تاپ ناچ فاندامنتال B

اپ اندرویدی تاپ ناچ فاندامنتال B
بنام خدا برنامه بی نظیر اندرویدی انگلیسی حرفه ای با تاپ ناچ مقدماتی (B) محصولی از های زبان (بابا آب داد قدیم) با پوشش کامل تمام دروس! با تصاویر و فایل های صوتی تفکیک شده! با ترجمه فارسی تک تک