پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۲، حساب حساب است

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۲، حساب حساب است

بنام خدا Business is business. ترجمه حساب حساب است، کاکا برادر. Let’s go Dutch. ترجمه بیا دنگی دنگی حساب کنیم. Let’s go halves. ترجمه هر کی دنگ خودش رو بده. Let’s chip in. ترجمه بیا دنگی دنگی حساب کنیم. Let’s

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۸، معتاد به مواد مخدر

پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۳۸، معتاد به مواد مخدر

بنام خدا ۳۸ معتاد به مواد مخدر He takes hard-core narcotics. ترجمه او از مواد مخدر قوی استفاده می کند. He is on drugs. ترجمه او مواد مخدر استفاده کرده. He is a baser. ترجمه او معتاد هروئین است. He

error: