تاپ ناچ فاندمنتل A، فصل ۱ / درس ۱

تاپ ناچ فاندمنتل A، فصل ۱ / درس ۱
بنام خدا فصل ۱، درس ۱ Tell a classmate your occupation. به یک همکلاسی شغل خود را بگویید. ۱- واژگان، شغل ها بخوانید و گوش دهید. سپس دوباره گوش دهید و تکرار کنید. https://hizaban.ir/wp-content/uploads/2021/07/u1_l1_1.mp3 ۱- a teacher ۲- a student
error: