انگلیسی تجاری ؛ واژگان اداره کردن و مسئولیت

انگلیسی تجاری ؛ واژگان اداره کردن و مسئولیت
واژگان اداره کردن در این بخش از دروس انگلیسی تجاری واژه های run و manage را با هم فرا می گیریم. run فعل run اینجا به معنی اداره کردن یک فعالیت تجاری است، مانند یک واحد کارخانه، شرکت و ....
error: