واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱- واژگان ۱-۶)

واژگان تصویری ۵۰۴ (درس ۱- واژگان ۱-۶)

بنام خدا درس اول / واژه اول abandon ● معنی ١- ترک کردن کسی، معمولاً کسی که مسئولیتش را به عهده دارید بدون قصد بازگشتن؛ ترک یک مکان مخصوصاً به این دلیل که ماندن در آن غیر ممکن یا خطرناک

error: