بنام خدا

● چیزی که به مقدار یا تعداد زیاد وجود دارد، فراوان بودن

 

مثال تصویری

This is a lucky rabbit. Because its surrounding abound with fresh carrots.
ترجمه این یک خرگوش خوشبخت است. چون اطرافش پر از هویج های تازه است.

 

● دستگاه، تجهیزات و روش جدید انجام کارها که مبتنی بر دانش جدید در مورد علم و کامپیوتر است؛ فناوری

 

مثال تصویری

With the growth of technology in modern era, new ways of social communications have been invented.
ترجمه با رشد فناوری در عصر جدید، روش های جدید ارتباطات اجتماعی اختراع شده است.

 

● بیان جمله ای در مورد آنچه که فکر می کنید در آینده اتفاق می افتد؛ پیشبینی کردن

 

مثال تصویری

This man claims that he can prognosticate the future through this magical orb.
ترجمه این مرد ادعا می کند که می تواند آینده را از درون این گوی جادویی پیشبینی کند.

 

● یک دستگاه، معمولاً به شکل انسان، که می تواند بدون اینکه کسی آن را کنترل کند حرکت کند؛ انسان ماشینی

 

مثال تصویری

With the advent of modern technology*, new automatons have been invented that can play sports like ping-pong.
ترجمه با ظهور فناوری نوین، انسان های ماشینی جدیدی اختراع شده اند که می توانند ورزش هایی مثل پینگ پونگ بازی کنند.

 

● خانم میانسال ازدواج کرده و معمولاً خانه دار

 

مثال تصویری

Although Kathy is a matron of 42, she has a little 4 years old daughter.
ترجمه اگرچه کتی یک زن میانسال ۴۲ ساله است، یک دختر کوچک ۴ ساله دارد.

 

آزمون
  • 1. The mayor refused to _________ as to his margin of victory in the election.
  • 2. The time is approaching when human workers may be replaced by _________ .
  • 3. A clever salesman will always ask a ________ if her mother is at home.
  • 4. The western plains used to _________ with bison before those animals were slaughtered by settlers.
  • 5. Man may be freed from backbreaking labor by the products of scientific __________.
Submit
1+
۱۱۰۰ واژه (هفته ۱/روز ۲)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *