بنام خدا
فصل ۶, !Billy’s teddy bear / درس ۳

توضیحات استاد

۱. Listen, point and repeat.
۱. گوش بده, اشاره و تکرار کن.

Here are more people in my family.
aunt , uncle , cousin

اینجا افراد بیشتری در خانواده من هستن.
عمه/خاله/زن دایی/زن عمو ، عمو/دایی/شوهر عمه/شوهر خاله ، عموزاده/عمه زاده/دایی زاده/خاله زاده (دختر و پسر)

۲. Listen and sing.
۲. گوش بده و سرود بخون.
۳. Sing and do.
۳. بخون و انجام بده.

Let’s sing!
In my family
بیا سرود بخونیم!
در خانواده من

In my family, in my family,
Lots of love, for you and for me.
Mom and dad, sisters and brothers,
Grandma and grandpa, cousins and others.
In my family, in my family,
Lots of love, for you and for me.

در خانواده من، در خانواده من،
عشق زیاد، برای تو و برای من.
مامان و بابا، خواهرها و برادرها،
مامان بزرگ و بابابزرگ، عمو/عمه/دایی/خاله زاده ها و بقیه.
در خانواده من، در خانواده من،
عشق زیاد، برای تو و برای من.

0
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۳

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *