بنام خدا
فصل ۱، ?What’s this / درس ۶

توضیحات استاد

۱. Listen and check () the correct picture.
۱. گوش بدید و تصویر صحیح رو علامت () بزنید.

۲. Open your bag. Ask and answer.
۲. کیفت رو باز کن. بپرس و پاسخ بده.

A: What’s this?
B: It’s a ruler.

۳. Count the words in each sentence.
۳. کلمات در هر جمله رو بشمر.
This is my bag. 4
۱   ۲   ۳    ۴

۱. This is my pen. ____
۲. Look at this. ____
۳. Thank you. ____
۴. Close the door. ____
۵. This is a blue folder. ____
۶. Open the window. ____

۱. این خودکار منه.
۲. اینو ببین.
۳. ممنونم.
۴. در رو ببند.
۵. این یک پوشه ی آبیه.
۶. پنجره رو باز کن.

0
فمیلی ۱، فصل ۱ / درس ۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *