بنام خدا

📚 درس ۱۱ . بخش ۴

🔹برای سوالی کردن زمان گذشته ساده از دو نوع سوالی بله/خیر و سوالات اطلاعات استفاده می شود.
🔸سوالات بله/خیر با فعل کمکی did (گذشته do) ساخته می شوند و سپس فاعل و بعد فعل به صورت ساده می آیند و گذشته نمی شوند.
🔹سوالات اطلاعات با کلمات استفهامی چون what ،when ، how و … ساخته می شوند و بعد آنها did، فاعل و فعل به صورت ساده می آیند.
🔸نکته مهم این است که در سوالات اطلاعات اگر who فاعل جمله باشد تنها کافیست فعل گذشته را بعد آن بیاوریم:

Who went to the park?

💡سوالات بله/خیر گذشته ساده

🔹Did I / You / He / She / We / They go to the gym yesterday? Yes, You / I / He / She / We / They did. / No, You / I / He / She / We / They didn’t (= did not).
🔸Did she call her mother last night? No, she didn’t.
🔹Did they like the movie? Yes, they did.

آیا من / تو/شما / او / او / ما / آنها دیروز به باشگاه رفتم / رفتی/رفتید / رفت / رفتیم / رفتند؟ بله، رفتی / رفتم/رفتیم / رفت / رفتیم / رفتند. / نه، نرفتی / نرفتم/نرفتیم / نرفت / نرفتیم / نرفتند.
آیا او دیشب به مادرش زنگ زد؟ نه، زنگ نزد.
آیا آنها فیلم را دوست داشتند؟ بله، دوست داشتند.

💡سوالات اطلاعات گذشته ساده

🔸What did he eat last night? Rice and meat.
🔹Where did you go yesterday? We went to the zoo.
🔸When did they arrive home two days ago? They arrived at 7:30 P.M.
🔹How many bottles of milk did you buy from the shop? I bought three.
🔸How often did you go to the mosque? I went everyday.
🔹Who washed the dishes? My sister washed.
🔹Who did they visit last weekend? They visited their grandmother.

او دیشب چه خورد؟ برنج و گوشت.
شما دیروز کجا رفتید؟ ما به باغ وحش رفتیم.
آنها دو روز پیش چه وقتی به خانه رسیدند؟ آنها ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر رسیدند.
چه تعداد بطری شیر از فروشگاه خریدی؟ سه تا خریدم.
هر چند وقت به مسجد می رفتی؟ هر روز می رفتم.
چه کسی ظرف ها را شست؟ خواهرم شست. (Who به عنوان فاعل)
آنها از چه کسی آخر هفته ی قبلی دیدار کردند؟ آنها از مادربزرگشان دیدار کردند.

نکات مهم

🔹اگر Who به معنای چه کسی فاعل جمله باشد مانند خواهر که ظرف ها را شسته در جمله بالا، فعل گذشته مستقیم بعد آن می آید و did حذف می شود.
🔸اگر Who مفعول جمله باشد مانند مادربزرگ در جمله بالا که دیدار از او انجام می شود، جمله به صورت عادی همراه با did می آید.
مثال یک

Did they go to park last weekend? Yes, they did.

ترجمه آیا آنها آخر هفته ی قبلی به پارک رفتند؟ بله، رفتند.

مثال دو

Did he wash his car last week? No, he didn’t.

ترجمه آیا او هفته ی پیش ماشینش را شست؟ نه، نشست.

مثال سه

What did you do last night? We watched a movie on TV.

ترجمه دیشب چه کاری انجام دادید؟ ما یک فیلم را در تلویزیون تماشا کردیم.

مثال چهار

Where did you go yesterday noon? We went to the mosque.

ترجمه دیروز ظهر کجا رفتید؟ ما به مسجد رفتیم.

مثال پنج

When did you reach to the beach? I reached there at 7:10 A.M.

ترجمه چه وقت به ساحل رسیدی؟ من ساعت ۷:۱۰ صبح آنجا رسیدم.

مثال شش

How many glasses of water did he drink? He drank three glasses.

ترجمه او چه تعداد لیوان آب نوشید؟ او سه لیوان آب نوشید.

مثال هفت

How often did they go to the park? Two times a week.

ترجمه آنها هر چند وقت به پارک می رفتند؟ دو بار در هفته.

مثال هشت

Who did they visit two days ago? They visited their grandfather.

ترجمه آنها دو روز پیش از چه کسی دیدن کردند؟ آنها از پدربزرگشان دیدن کردند.

شکل گذشته برخی افعال بی قاعده

buy → bought
come → came
cut → cut
do → did
drink → drank
drive → drove
eat → ate
get → got
go → went
have → had
make → made
put → put
read → read (تلفظ رِد)
say → said
see → saw
take → took
think → thought
write → wrote
2+
دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ سوالات زمان گذشته ساده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *