بنام خدا

📚 درس ۱۱ . بخش ۳

🔹از زمان گذشته ساده برای بیان رویدادهایی استفاده می شود که در زمان معین گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است.
🔸همچنین برخی افعال مانند like و want که استمراری نمی شوند، به صورت گذشته ساده بکار می روند و ed می گیرند.
🔹برخی زمان های مشخص گذشته عبارتند از: دیروز، سه روز پیش، هفته ی قبل، دیروز ساعت ۵ بعد از ظهر، سال قبل و …
🔸به طور کلی برای تمام شخص های من، تو، او، ما، شما و آنها با افزودن ed به فعل، گذشته ساده ساخته می شود.
🔹البته برخی افعال محدود از این قاعده مستثنی هستند و ed نمیگیرند. تنها شکل آنها تغییر می کند. مانند: go که گذشته اش went می شود. به این افعال بی قاعده (irregular verbs) می گویند.

💡شکل مثبت گذشته ساده

🔹I / You / He / She / We / They went to school last Wednesday.
🔸I called my mother last night.
🔹He liked that shirt.

من / تو/شما / او / او / ما / آنها چهارشنبه قبلی به مدرسه رفتم / رفتی/رفتید / رفت / رفتیم / رفتند.
من دیشب به مادرم زنگ زدم.
او آن پیراهن را دوست داشت.

💡شکل منفی گذشته ساده

🔸We didn’t watch the movie last weekend.
🔹They did not want the car.
🔸Sara didn’t go to work yesterday morning.

ما فیلم را آخر هفته ی گذشته تماشا نکردیم.
آنها اتومبیل را نمی خواستند.
سارا دیروز صبح مدرسه نرفت.

نکات مهم

🔹افعالی که آخر آنها حرف e دارد مثل like تنها d به آخر آن اضافه می شود. like liked
🔸افعالی مانند study که آخرشان y دارد وقتی ed می گیرند y تبدیل به i می شود: study studied
🔹برخی افعال مانند shop وقت ed گرفتن حرف آخرشان تکرار می شود: shop → shopped
🔸افعال بی قاعده ed نمی گیرند بلکه شکلشان تغییر می کند: go → went ، have → had
🔹شکل منفی گذشته ساده با افزودن شکل منفی did (گذشته do) ساخته می شود و شکل فعل اصلی تغییری نمی کند: he didn’t go
مثال یک

You studied your lessons yesterday.

ترجمه تو دیروز درس هایت را مطالعه کردی.

مثال دو

She didn’t go to school three days ago.

ترجمه او سه روز پیش مدرسه نرفت.

مخفف

didn’t = did not
2+
دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

2 دیدگاه در “دستور زبان انگلیسی: درس ۱۱؛ زمان گذشته ساده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *