بنام خدا

📚 درس ۱۱ . بخش ۱

🔸از زمان گذشته ی ساده برای بیان رویداد یا فعالیتی که در گذشته در زمان مشخص اتفاق افتاده استفاده می شود.
🔹گذشته ی فعل بودن به صورت مفرد was و جمع were بکار می رود (به استثنای you).

💡مثبت زمان گذشته ساده

🔸I / He / She / Ali was at work yesterday.
🔹You / We / They / Ali and Vahid were at the airport two days ago.

من / او / او / علی دیروز سر کار بودم / بود.
تو/شما / ما / آنها / علی و وحید دو روز پیش در فرودگاه بودی / بودید / بودیم / بودند.

💡منفی زمان گذشته ساده

🔸It wasn’t (= was not) cloudy last night.
🔹We were not (= weren’t) at university last year.

دیشب هوا ابری نبود.
ما پارسال دانشگاه نبودیم.

اصطلاحات زمان گذشته

yesterday = دیروز
four days ago = چهار روز پیش
last Tuesday = سه شنبه قبل
last night = دیشب
last weekend = آخر هفته قبل
last month = ماه قبل
last year = سال قبل
مثال یک

🔸I was at school yesterday.

ترجمه من دیروز مدرسه بودم.

مثال دو

🔸He wasn’t at the park last Friday. He was at the mosque.

ترجمه او جمعه قبلی در پارک نبود. او در مسجد بود.

مثال سه

🔸We were at the beach last Monday.

ترجمه ما دوشنبه قبلی لب ساحل بودیم.

مثال چهار

🔸They weren’t at home two days ago. They were at the park.

ترجمه آنها دو روز پیش خانه نبودند. آنها در پارک بودند.

مخفف ها

wasn’t = was not
weren’t = were not
3+
دستور انگلیسی: درس ۱۱؛ گذشته ی فعل بودن (was , were)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *