بنام خدا

Let me just break it to you.

ترجمه اجازه بدهید رک و رو راست به شما بگویم.

Let’s break the ice.

ترجمه اجازه بدهید رو دربایستی را کنار بگذاریم.

Let’s get straight to the point.

ترجمه اجازه بدهید مستقیم برویم سر اصل مطلب.

Let me call a spade a spade.

ترجمه اجازه بدهید که ساده و بی پرده صحبت کنم.

Let’s get to the point straight away.

ترجمه اجازه بدهید مستقیم برویم سر اصل مطلب.

Let me tell it direct and forward.

ترجمه اجازه بدهید رک و راست به شما بگویم.

Let me tell it straight up.

ترجمه اجازه بدهید رک و راست به شما بگویم.

1+
پنج دقیقه با اصطلاحات، درس ۴۳، رک و راست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *