بنام خدا

به مکالمه زیر در مورد مشغله روزانه دو شخص، مربوط به پر کردن فرم درخواست شغل و آماده شدن برای ارائه کنفرانس گوش دهید.

مکالمه
🔹Hi Jack. What are you doing?

ترجمه سلام جک. چیکار می کنی؟

🔸Hi Mary. I’m filling out a job application.

ترجمه سلام ماری. دارم فرم درخواست کار پر می کنم.

🔹Are you finished with school already?

ترجمه آیا از قبل تحصیلات دانشگاه رو به پایان رسوندی؟

🔸No. I have one more semester, but it would be great to have a job lined up.

ترجمه نه. یک ترم دیگه دارم، اما خوبه که یک شغلی رو در برنامه داشته باشم.

🔹How is your day going?

ترجمه تو روزتو چطور می گذرونی؟

🔸Quite busy. I’m preparing for my presentation tomorrow on our marketing strategy. I’m not even half done yet.

ترجمه نسبتا پر مشغله. دارم برای کنفرانس فردام در مورد فنون بازاریابی آماده می شم. حتی هنوز به نصفش هم نرسیدم.

🔹You must feel stressed out now.

ترجمه حتما حالا خیلی اضطراب داری.

🔸Sure.

ترجمه مطمئناً.

واژگان مهم

fill out = پر کردن (فرم، برگه و …)
job application = فرم تقاضای شغل
already = از قبل، پیش از این
semester = ترم تحصیلی
line up = برنامه ریزی کردن
presentation = کنفرانس
marketing = بازاریابی
stress out = دلهره و اضطراب داشتن، نا آرام بودن
0
مکالمات کاربردی انگلیسی: مکالمه ۱۴ ؛ مشغله داشتن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *