بنام خدا

📚 درس ۶ . بخش ۱

از ضمایر اشاره (Demonstratives) می توان برای اشاره کردن به چیزها استفاده کرد. ضمیر مفرد this (این) برای اشاره به نزدیک، ضمیر مفرد that (آن) برای اشاره به دور، ضمیر جمع these (این ها) برای اشاره به نزدیک و ضمیر جمع those (آنها) برای اشاره به دور بکار می رود.

⬅️ اشاره به نزدیک و دور با ضمایر مفرد this و that:

🔹This building is tall.
🔸That building is short.

🔹این ساختمان بلند است.
🔸آن ساختمان کوتاه است.

ضمایر اشاره

⬅️ اشاره به نزدیک و دور با ضمایر جمع these و those:

🔹These bananas are yellow.
🔸Those apples are red.

🔹این موزها زرد هستند.
🔸آن سیب ها قرمز هستند.

ضمایر اشاره

 

نکته! بجای ضمایر مفرد this و that می توان از ضمیر it و بجای ضمایر جمع these و those می توان از ضمیر they استفاده کرد.
this, that = it
these, those = they
1+
دستور زبان انگلیسی: ضمایر اشاره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *