0
()
بنام خدا
فصل ۵، ?Where’s the ball / درس ۶

توضیحات استاد

۱. Listen and number.
۱. گوش بدید و شماره گذاری کنید.

۱. It’s on the slide.
۲. She’s under the tree.
۳. It’s in the tree.
۴. It’s in the bag.
۵. It’s in the goal.

۲. Ask and answer.
۲. بپرسید و پاسخ بدید.

A: Where’s the girl? B: She’s under the tree.
A: …………………? B: ……………………. .
A: …………………? B: ……………………. .
A: …………………? B: ……………………. .
A: …………………? B: ……………………. .

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۸
۳. Circle the capital letters at the start of the names.
۳. دور حروف بزرگ در اول اسم ها خط بکشید.
This is Tim.

۱. My name’s Rosy.
۲. This is Billy.
۳. Look at Billy and Rosy.
۴. Good try, Tim.
۵. Billy is two.
۶. Rosy is a student.

۱. اسم من رزی هست.
۲. این بیلی هستش.
۳. به بیلی و رزی نگاه کن.
۴. تلاش خوبی بود، تیم.
۵. بیلی دو سالست.
۶. رزی یک دانش آموزه.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۵

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۵ / درس ۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: