0
()
بنام خدا
فصل ۴، !He’s a hero / درس ۷
Fluency Time

Everyday English
۱. Watch and listen. Read and say.
۱. تماشا کن و گوش بده. بخون و بگو.

Kate: Dad, dad! This is Mrs. Smith. This is my dad.

کیت: پدر، پدر! این خانم اسمیته. این پدرمه.

Dad: Nice to meet you.
Mrs. Smith: Nice to meet you, too.

پدر: از دیدنتون خوشبختم.
خانم اسمیت: من هم از دیدنتون خوشبختم.

۲. Watch and listen. Write.
۲. تماشا کن و گوش کن. بنویس.
name , Her , meet , Nice , too

۱. Her ______ is Molly.
۲. Hello, Molly. _____ to _____ you.
۳. Nice to meet you, ______.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۴

۱. اسم او مولی هست.
۲. سلام، مولی. از دیدنت خوشبختم.
۳. من هم از دیدنت خوشبختم.

۳. Speaking. Look at the people. Point and say.
۳. صحبت کردن. به این افراد نگاه کنید. اشاره کنید و بگویید.

Sarah , Peter , Mr. Smith , Miss White

سارا ، پیتر ، آقای اسمیت ، دوشیزه وایت

This is Sarah.
Nice to meet you.

این سارا هست.
از دیدنت خوشبختم.

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۴ / درس ۷

شاید به این موضوعات هم علاقمند باشید

فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: