0
()
بنام خدا
فصل ۲، !Playtime / درس ۲

توضیحات استاد

۱. Listen to the story again and repeat. Act.
۱. به داستان دوباره گوش بده و تکرار کن. نقش بازی کن. (به لینک درس قبلی (اول) در پایین مراجعه کنید)

۲. Look and say.
۲. نگاه کنین و بگین.

Let’s learn!
بیاین یاد بگیریم!

This is my bag.
This is your doll.
Is this your teddy bear? No, it isn’t.
Is this your teddy bear? Yes, it is.

این کیفمه.
این عروسک توست.
آیا این خرس عروسکیته؟ نه، نیست.
آیا این خرس عروسکیته؟ بله، هست.

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۶ / درس ۲
۳. Write.
۳. بنویس.
my   your
مال من   مال تو

۱. This is your ball.
۲. This is _______ bag.
۳. This is _______ car.
۴. This is ______ puzzle.

۱. این توپ توست.
۲. این کیف منه.
۳. این ماشین توست.
۴. این جورچین منه.

۴. Write.

Yes, it is. No, it isn’t.

نه، نیست. بله، هست.

۱. Is this your teddy bear? No, it isn’t.
۲. Is this your teddy bear? ___, ________.
۳. Is this your teddy bear? ___, ________.

۱. آیا این خرس عروسکیته؟ نه، نیست.
۲. ….
۳. ….

همچنین ببینید:
فمیلی ۱، فصل ۷ / درس ۲

امتیاز 1 تا 5 ستاره بده، بعد روی ارسال کلیک کن.

میانگین امتیاز / 5. تعداد امتیاز:

فمیلی ۱، فصل ۲ / درس ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: