بنام خدا
فصل مقدمه، !Welcome to Top Notch / درس ۲
Goal: Greet people

۱. CONVERSATION MODEL Read and listen.
۱. الگوی مکالمه. بخوانید و گوش دهید.

A: Hi, Len. How are you?
B: Fine, thanks. And you?
A: I’m fine.

الف: سلام، لن. حالت چطوره؟
ب: خوبم، تشکر. و تو؟
الف: خوبم.

۲. RHYTHM AND INTONATION Listen again and repeat. Then practice the Conversation Model with a partner.
۲. ریتم و آهنگ (جملات). دوباره گوش دهید و تکرار کنید. سپس الگوی مکالمه را با یک دوست تمرین کنید.

۳. VOCABULARYMore greetings Read and listen. Then listen again and repeat.
۳. واژگان ● احوالپرسی های بیشتر. بخوانید و گوش دهید. سپس دوباره گوش دهید و تکرار کنید.

● ۸:۰۰ A.M.
۱. Good morning.

● ۲:۰۰ P.M.
۲. Good afternoon.

● ۶:۰۰ P.M.
۳. Good evening.

● هشت قبل از ظهر
۱. صبح بخیر.

● دو بعد از ظهر
۲. بعد از ظهر بخیر.

● شش بعد از ظهر
۳. عصر بخیر.

NOW YOU CAN Greet people

اکنون می توانید با مردم سلام و احوالپرسی کنید.

PAIR WORK Now greet your classmates.
کار دونفره. حالا با همکلاسی های خود سلام و احوالپرسی کنید.

Greetings
سلام و احوالپرسی

How are you?
How’s everything?
How’s it going?

حال شما چطوره؟
اوضاع و احوال چطوره؟
(زندگی) چطور می گذره؟

Responses
پاسخ ها

Fine. / I’m fine.
Great.

Not bad.
So-so.

خوب. / خوبم.
عالی.

بد نیستم.
هی بدک نیستم.

تاپ ناچ فاندامنتال A، مقدمه / درس ۲
همچنین بخوانید:  تاپ ناچ فاندامنتال A، مقدمه / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *