بنام خدا
فصل ۱، درس ۱

Tell a classmate your occupation.

به یک همکلاسی شغل خود را بگویید.

۱- واژگان، شغل ها
بخوانید و گوش دهید. سپس دوباره گوش دهید و تکرار کنید.

۱- a teacher
۲- a student
۳- an architect
۴- an actor
۵- an athlete

۱- یک معلم  ۲- یک دانش آموز/دانشجو  ۳- یک معمار  ۴- یک بازیگر  ۵- یک ورزشکار

۱- a musician
۲- an artist
۳- a banker
۴- a singer
۵- a flight attendant

۶- یک آهنگساز / نوازنده  ۷- یک هنرمند  ۸- یک بانکدار / مسئول بانک  ۹- یک خواننده  ۱۰- یک همیار پرواز

۲- دستور زبان ( گرامر )
Verb be: singular statements / Contractions
فعل بودن: جملات مفرد / مخفف ها

Affirmative statements / Contractions

جملات مثبت / مخفف ها

● I am Ann. = I‘m Ann.
● You are an architect. = You‘re an architect.
● He is a teacher. = He‘s a teacher.
● She is a student. = She‘s a student.

● من آن هستم.
● تو یک معمار هستی.
● او (مرد) یک معلم است.
● او (زن) یک دانشجو است.

Negative statements / Contractions

جملات منفی / مخفف ها

● I am not John. = I‘m not John.
● You are not an artist. = You‘re not an artist. = You aren’t an artist.
● He is not a student. = He‘s not a student. = He isn’t a student.
● She is not a banker. = She‘s not a banker. = She isn’t a banker.

● من جان نیستم.
● تو یک هنرمند نیستی.
● او (مرد) یک دانشجو نیست.
● او (زن) یک بانکدار نیست.

نکته
حروف تعریف a / an (a + حرف بی صدا ؛ an + حرف صدادار)
در انتخاب a یا an تلفظ حرف اول واژه مد نظر است که برای راحتی تلفظ an قبل از اولین حرف صدادار می آید.

a teacher, a banker
an actor , an egg

حروف صدادار

a , e , i , o , u

۳- مکالمه
به مکالمه زیر گوش دهید. سپس دوباره گوش دهید و تکرار کنید.

A: What do you do?
B: I’m an architect. And you?
A: I’m a banker.

الف: چه کاره اید؟
ب: من یک معمار هستم. و شما؟
الف: من یک بانکدار هستم.

1- به افراد در تصاویر مشاغل در بالا اشاره کنید. با این مشاغل He’s یا She’s بکار ببرید. مثال:

۱- He’s a teacher.
۲- She’s a student.
۳- He’s a banker.
۴- ………………… .
۵- ………………… .
۶- ………………… .
۷- ………………… .
۸- ………………… .
۹- ………………… .
۱۰- ………………… .

تاپ ناچ فاندامنتال A، فصل ۱ / درس ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *